Handelsbetingelser

Opdateret: 01.03.2022

1. BAGGRUND

1.1                 Transformio ApS, CVR-nr. 41441224 (herefter ”Transformio”) leverer løsninger til sine kunder (herefter ”Kunden”) som beskrevet på Transformios hjemmeside (herefter ”Løsning”).

 

1.2       Kunden og Transformio benævnes hver for sig en ”Part” og tilsammen ”Parterne”

 

1.3       Løsningen inkluderer en eller flere af følgende ydelser:

 

1.3.1              Rådgivning om digitale løsninger til Kunden, herunder analyse og kortlægning af Kundens eksisterende arbejdsgange, løsninger og processer samt efterfølgende implementering af digitale løsninger.

 

1.3.2              Salg og levering af licensbaseret software til brug for implementering af digitale løsninger hos Kunden.

2. INDGÅELSE AF AFTALER

2.1       Indholdet af den konkrete Løsning, der skal leveres til Kunden, aftales særskilt (”Aftalen”).

 

2.2                 Aftaler, der indgås mellem Transformio og Kunden er gyldigt og endeligt indgået, når Aftalen vedrørende den pågældende Løsning er skriftlig og accepteret af begge Parter.

 

2.3                 Nærværende handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) supplerer Aftalen og gælder direkte, medmindre andet specifikt fremgår af Aftalen.

 

2.4                 Som konsekvens af de Løsninger, Transformio leverer til, har Transformio har som udgangspunkt ikke status af ”databehandler” for sine Kunder som defineret i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Transformio opfordrer Kunden til straks at gøre opmærksom herpå, såfremt Kunden måtte være af den opfattelse, at Løsningen medfører, at Transformio får status af ”databehandler”. Parterne iværksætter i fællesskab da de nødvendige tiltag for overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning.

3. LEVERING OG LØBETID

3.1                 Tidspunktet for levering (”Levering”) af den pågældende Løsning er defineret nærmere i Aftalen.

3.2                 Ved Levering forstås det tidspunkt, hvor Løsningen er tilgængelig for Kunden uden væsentlige mangler, jf. særligt punkt 8.3. Såfremt Kunden mod forventning fortsat ikke er enig i, at Løsningen er Leveret, følges proceduren i punkt 8.

3.3       Aftalens løbetid (f.eks. abonnement) er nærmere defineret i Aftalen. Såfremt intet er aftalt, fortsætter Aftalen fortløbende, indtil en af Parterne opsiger/ophæver Aftalen, eller Aftalen naturligt ophører af sig selv.

4. BETALING

4.1                 Transformios honorar forfalder i overensstemmelse med vilkårene fastsat i Aftalen, herunder depositum og/eller evt. up-front- og milepælsbetaling. Med mindre andet specifikt er nævnt, faktureres der forud for abonnementsløsninger.

 

4.2                 Priser angives altid i danske kroner (DKK), medmindre andet er anført. Alle priser er eksklusive moms.

 

4.3       Transformio er berettiget til regulering af priser i følgende tilfælde:

 

4.3.1              Som udgangspunkt i overensstemmelse med inflationen, dog altid minimum 2%.
Aftaler reguleres årligt pr. 1. april.

 

4.3.2              Såfremt der tilstøder udefrakommende forhold såsom ændret moms, skatter, afgifter, gebyrer eller prisstigninger hos Transformios underleverandører.

 

4.4                 Betalingsfristen er 14 dage fra fremsendelse af faktura, såfremt andet ikke fremgår af Aftalen. Forsinket betaling berettiger Transformio til at pålægge 2% i rente pr. måned, indtil betaling sker. Transformio forbeholder sig derudover retten til omgående at ophøre med levering af Løsningen, indtil betaling er sket og/eller at ophæve Aftalen. 

5. SOFTWARE

5.1                 I Løsningen kan være indeholdt levering af softwareapplikationer (herefter ”Softwaren”), som er underlagt følgende betingelser.

 

5.2                 Softwaren forhandles af Transformio, og udvikles, drives og vedligeholdes af Transformios underleverandør, Zoho Corporation B.V. og dennes tilhørende selskaber (herefter ”Zoho”).

 

5.3                 Kunden accepterer, at Transformio er forhandler af Zohos Software og at der som led i Løsningen indgås aftale direkte mellem Kunden og Zoho om brug af Softwaren.

 

5.4                 Kundens brug af Softwaren er underlagt de til enhver tid gældende betingelser, som kan findes på Zohos hjemmeside (www.zoho.com), herunder bl.a. Terms of Use, Zoho Creator Terms og Privacy Policy. Kunden er til enhver tid i Aftalens løbetid berettiget til at anmode Transformio om at besvare spørgsmål relateret hertil.

 

5.5                 Kunden bemyndiger Transformio til i enhver henseende – dog begrænset til og alene, hvis det er relevant for levering af Løsningen – at:

 

5.5.1     Indgå de fornødne underliggende aftaler med Zoho på Kundens vegne

 

5.5.2     Registrere Transformio som bemyndiget til at handle på Kundens vegne over for Zoho

 

5.5.3     Sikre, at betaling om fornødent sker direkte fra Kunden til Zoho

 

5.5.4              Registrere Transformio som administrator på Kundens vegne i Softwaren, indtil Kunden måtte ønske administratoradgangen annulleret eller Parternes samarbejdsforhold ophører.

 

5.6                 Såfremt Parternes Aftale ophører, forestår Kunden selv relationen med Zoho i forbindelse med Kundens eventuelle fortsatte brug af Softwaren.

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1                 Kunden accepterer og anerkender, at Transformio og/eller Transformios underleverandører ejer rettighederne til Løsningen og Softwaren samt andre immaterielle rettigheder i relation hertil. Kundens brug er således begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig.

7. SUPPORT

7.1                 Kunden har adgang til support hos Transformio relateret til Softwaren i overensstemmelse med den indgåede Aftale.

 

7.2                 Medmindre andet er aftalt, forpligter Transformio sig til at reagere og igangsætte afhjælpende handlinger inden for en rimelig frist og senest de følgende arbejdsdage, defineret som mandag til fredag dansk tidszone eksklusive danske helligdage, dog begrænset af eventuelle særskilte forhold hos Transformios underleverandør (f.eks. andre nationale helligdage mv.).

8. MISLIGHOLDELSE

8.1                 I tilfælde af mangler eller forsinkelse ved Løsningen, skal Kunden klage skriftligt over for Transformio for at gøre misligholdelse af Aftalen gældende.

 

8.2                 Såfremt Kundens klage anerkendes, påhviler det herefter Transformio at udbedre misligholdelsen snarest muligt under hensyntagen til de konkrete forhold og omstændigheder. Er udbedring fortsat ikke sket herefter, er Kunden berettiget til at lade Aftalen ophæve.  

 

8.3                 Kunden er indforstået med, at den Løsning, der skal leveres, sker i et tæt og konstruktivt samarbejde med Kunden. I denne proces, hvor der arbejdes med integration af digitale løsninger, kan der forekomme mindre softwarefejl, ændringer i processer, arbejdsgange og/eller utilsigtede hændelser. Disse tilfælde har ikke i sig selv karakter af misligholdelse, men anses for en nødvendig og integreret del af Aftalen. Det er Transformios DNA at være en værdifuld og troværdig samarbejdspartner, der leverer de aftalte løsninger til aftalte tid. Transformio vil altid gøre alt, hvad der er i vores magt, for at undgå en situation, der end måtte nærme sig misligholdelse af Aftalen.

 

8.4                 Udover retten til at ophæve aftalen, har Kunden ikke andre misligholdelsesbeføjelser, idet der samtidig henvises til afsnit 8 om ansvarsfraskrivelse

9. ANSVAR

9.1                 Kunden opnår maksimalt de samme krav over for Transformio, som Transformio vil kunne opnå over for sin underleverandør. Kunden anerkender og accepterer, at uanset på hvilket grundlag et krav eller erstatningskrav måtte opstå, er Transformio ikke erstatningsansvarlig over for Kunden som følge af de leverede Løsninger, herunder som følge af fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar, utilgængelighed af Softwaren og uanset graden af sådanne og øvrige former for misligholdelse af Aftalen.

 

9.2                 Dette omfatter – men er ikke begrænset til – krav på erstatning for driftstab, tab af avance og andre økonomiske tab, hvad enten kravet opstår direkte, indirekte eller som afledt krav – herunder fra tredjemand – som følge af fysisk eller immaterialretlig skade, tab af data, retablering af data, følgeskade i øvrigt, uvedkommendes adgang til dataene, øvrige former for data-/sikkerhedsbrud i medfør af de til enhver gældende regler for håndtering af personoplysninger eller på enhver anden vis.

 

9.3                 Ansvarsfraskrivelsen omfatter udover Transformio alle selskaber og personer tilknyttet Transformio, herunder Transformios ansatte, ledelse og ejere og gælder alle former for krav, Kunden måtte blive pådraget.

 

9.4                 Der er enighed mellem Parterne om, at i det omfang, der måtte være tale om ansvarspådragende adfærd – og en domstol måtte vælge at tilsidesætte ovennævnte ansvarsbegrænsninger – kan et eventuelt erstatningsansvar maksimalt udgøre et beløb svarende til de sidste 3 måneders honorar, som Kunden har betalt til Transformio. Såfremt der ikke er betalt honorar inden for de sidste 3 måneder, er et eventuelt erstatningsansvar maksimeret til ¼ af det samlede honorar.

 

9.5                 Transformio er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser, hvis Transformio kan godtgøre, at dette skyldtes en eller flere hindringer uden for dennes kontrol. Sådanne situationer omfatter (men er ikke begrænset til)

 

  • Brand
  • Eksport/importforbud
  • Forsinket eller mangelfuld levering af nødvendige ydelser fra eksempelvis underleverandører og samarbejdspartnere, herunder som følge af offentligretlige sanktioner 
  • Lockout/blokade
  • produktionsstop
  • krig/tilsvarende situationer
  • Strejke
  • Naturkatastrofer
  • Sygdomsepidemier/-pandemier

 

 

I så tilfælde er Transformio berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til ophævelse af Aftalen. Når hindringen ophører, er hver part forpligtet i følge Aftalen, medmindre Transformio forinden har ophævet Aftalen. Hvis hindringen består i mere end 3 måneder, er hver af parterne berettiget til at ophæve Aftalen.

10. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

10.1               Transformio er berettiget til uden Kundens forudgående accept at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen til tredjemand. Kunden er ikke uden Transformios forudgående accept berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen.

11. FORTROLIGHED

11.1               Parterne samt disses medarbejdere skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende hinandens eller andres forhold, som de får kendskab til som led i Samarbejdet, og som ikke er eller bliver alment kendte (”Fortrolige Oplysninger”). Ingen af Parterne må anvende eller videregive sådanne oplysninger, medmindre det sker som led i Samarbejdet og/eller leveringen af Transformios Løsning.

 

11.2               Ved Fortrolige Oplysninger forstås enhver oplysning eller information – uanset form – af teknisk, kommerciel eller tilsvarende karakter om en af Parterne, herunder oplysninger, der vedrører tekniske processer, rettigheder, koncepter og projekter, kunderelationer, markedsoplysninger og økonomiske oplysninger.

 

11.3               Oplysninger som er overgivet til en af Parterne forud for tidspunktet for indgåelse af Aftalen anses for omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. 

 

11.4               Transformio kan videregive Fortrolige oplysninger til eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere i det omfang, videregivelsen er nødvendig for at Transformio kan levere Løsningen.

 

11.5               Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter Samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

 

11.6               Transformio er berettiget til at anvende Kundens navn og logo i en referenceliste på Transformios hjemmeside.

 

11.7      Transformio er berettiget til, at annoncere samarbejdets indgåelse på Transformios profiler

på LinkedIn og andre sociale medier. Annoncerings indhold er betinget af Kundens accept.

 

11.8      Transformio er berettiget til, at lave en case baseret på samarbejdet og publicere denne

case på Transformios hjemmeside, samt at annoncere denne case på Transformios profiler

på LinkedIn og andre sociale medier. Casens publicering forudsætter Kundens accept af indhold.

 

11.9      Løsningens pris er fastsat under forudsætning af, at Kunden samarbejder loyalt i forbindelse med pkt 11.6, 11.7 og 11.8

12. OPHØRSBISTAND

12.1.  Transformio modtager særskilt vederlag for sin ophørsbistand i henhold til de mellem Parterne aftalte timepriser og/eller sædvanlige priser.

13. TVISTER

13.1.  I tilfælde af tvister, der ikke kan løses mellem Parterne i mindelighed, finder dansk ret anvendelse. Københavns Byret er værneting i første instans.

14. TILSIDESÆTTELSE AF VILKÅR

14.1.  Måtte domstolene i tilfælde af tvist nå frem til, at en bestemmelse i Aftalen er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal domstolen være berettiget til at ændre bestemmelsen på en sådan måde, at den afspejler Parternes hensigt, og at håndhæve bestemmelsen som ændret.

 

Alle andre bestemmelser i Aftalen skal forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

Transformio ApS

Richard Mortensens Vej 4E
DK-2300 København S

Åbningstider

Send en besked

TRÆT AF AT SPILDE TID (OG PENGE)?

I vores nye guide, viser vi dig, hvordan “digitalisering” ser ud i virkeligheden, og hvordan simpelt software giver jer mindre kedeligt arbejde og dermed tid til mere spændende arbejde

Klik på bogen til venstre for at læse

Og nej, vi skal ikke bruge din emailadresse, dit telefonnummer eller noget som helst andet for at du kan få lov at læse. Selv tak.